Stanovy České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

 

§ 1

Obecná  ustanovení

 1. Česká společnost robotické chirurgie (dále jen „ČSRCH”) je dobrovolnou, odborně vědeckou organizací.
 2. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné osoby zabývající se robotickou chirurgii (dále jen „R-Ch”), případně činností s oborem robotické chirurgie související.
 3. Činnost členů společnosti je organizována jako zájmová a neplacená.
 4. Spolu s jinými odbornými společnostmi a spolky lékařů  v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je  organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále „ČLS JEP”).
 5. Stanovy ČSRCH  vycházejí a jsou v souladu s platnými stanovami ČLS JEP.

 

§ 2

Poslání a cíle

 1. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v oboru R-Ch a  usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů.
 2. Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů.  Podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oboru R-Ch a napomáhá šíření jejích výsledků mezi odbornou i laickou veřejností.
 3. Podporuje spolupráci s národními i zahraničními odbornými společnostmi a organizacemi lékařů i sester v oblasti společného odborného zájmu.
 4. Dbá o dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání v oblasti R-Ch
 5. Podporuje užívání pouze takových vyšetřovacích a léčebných metod, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými důvody.

 

§ 3

Formy činnosti

 1. Garantuje národní a mezinárodní odborné akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, vědecké schůze apod. a s tím související akce společenské a kulturní, kterými se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru).
 2. Podporuje rozvoj mezinárodních styků v oboru R-Ch a napomáhá při organizování služebních cest a studijních pobytů v rámci České republiky i zahraničí.
 3. Vysílá, zástupce do zkušebních komisí v rámci postgraduálního vzdělávání.
 4. Účastní se odborné a vědecké činnosti České lékařské komory (dále „ČLK”).
 5. Podílí se prostřednictvím delegovaných zástupců oboru na činnosti  poradních orgánů státních institucí i dalších orgánů na nejrůznější úrovni, zabývajících se problematikou zdravotnictví, zvláště pak problematikou související s oborem R-Ch.
 6. Vytváří koncepci oboru R-Ch a jeho rozvoje.
 7. Podává návrhy, stanoviska a odborné posudky v otázkách diagnosticko-léčebných, preventivních, zdravotně výchovných i jiných, souvisejících s oborem R-Ch.
 8. Deleguje zástupce do konkurzních komisí.
 9. Spolu s redakční radou odborného oborového časopisu pečuje o odborný tisk a jeho vysokou úroveň. Rozšiřuje informace o odborné společnosti členům společnosti a dalším zájemcům.
 10. Navrhuje udělení cen za nejlepší vědecké práce a přednášky, navrhuje udělení pocty (medaile, čestné členství).

 

 

§ 4

Organizační uspořádání a hospodaření

 

 1. ČSRCH  je organizační složkou ČLS JEP.
 2. ČSRCH je ve své odborné činnosti plně autonomní a nese za svou činnost plnou zodpovědnost.
 3. Hospodaření ČSRCH se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými k tomuto účelu předsednictvem ČLS JEP.
 4. V hospodářské činnosti využívá ČSRCH právní subjektivity ČLS JEP. Hospodářsko-právní agendu pro ČSRCH zajišťuje za úhradu sekretariát ČLS JEP. Tento vede příjmy a výdaje společnosti odděleně od ostatních organizačních složek a pravidelně informuje ČSRCH o jejím hospodaření. Právo samostatně disponovat svěřenými finančními prostředky ČSRCH má pouze výbor ČSRCH.
 5. K usnadnění mezioborové spolupráce a v rámci vnitřně-oborové specializace se člení  ČSRCH na nižší organizační jednotky (sekce, komise). Vnitřní předpisy těchto nižších organizačních jednotek musí být v souladu se stanovami a předpisy ČSRCH. Vznik odborné sekce v rámci ČSRCH schvaluje nejbližší  shromáždění členů na návrh výboru ČSRCH.
 6. Majetek ČSRCH tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdroje majetku jsou:
  • členské příspěvky
  • dary fyzických i právnických osob,
  • dotace od vládních i mimovládních organizací, zprostředkované ČLS JEP,
 7. Hospodaření s majetkem ČSRCH se řídí rozpočtem, který každoročně schvaluje výbor ČSRCH, na základě návrhu pokladníka výboru. Je snaha udržet rozpočet výboru ČSRCH jako vyrovnaný nebo přebytkový.
 8. Rozpočtovými prostředky disponují:
  • výbor ČSRCH,
  • předseda ČSRCH,
 9. Podpisové právo ve finančních otázkách mají předseda, místopředsedové, sekretář a pokladník výboru.
 10. Výši členských příspěvků stanoví každoročně výbor ČSRCH. Příspěvky odpovídají kalendářnímu roku, posledním termínem placení příspěvků je 30.6. daného roku.

 

§ 5

Orgány ČSRCH

ČSRCH má tyto orgány:

 • shromáždění členů (valná hromada)
 • výbor
 • revizní komisi

§ 6

Shromáždění členů (valná hromada)

 

(1)   Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČSRCH

(2)   Právo účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP .

(3)   Shromáždění členů je svoláváno výborem ČSRCH dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky, obyčejně při příležitosti významné celonárodní odborné akce (např.národní kongres). Musí být svoláno vždy, požádá-li o to  alespoň jedna třetina všech členů ČSRCH nebo požádá-li o to revizní komise ČSRCH, a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor ČSRCH zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jeho konání. Jednání Shromáždění členů může být v oznámený čas zahájeno a může se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat. Není-li Shromáždění členů usnášeníschopné, vyčkají přítomní 30 minut od oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné, usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj  nadpoloviční většina členů s právem hlasovat.

(4)   Shromáždění členů volí a odvolává:

a)      výbor ČSRCH

b)      revizní komisi ČSRCH

c)      rozhoduje o změně délky jejich funkčního období

(5)   Shromáždění členů ČSRCH má zejména tato oprávnění:

a)      schvalovat, měnit a rušit stanovy a vnitřní předpisy ČSRCH

b)      schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, případně o dalším vnitřním členění ČSRCH a vytváření jejích nižších organizačních jednotek (sekce, komise apod.)

c)      schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti ČSRCH.

d)      rozhodovat o těch záležitostech, ČSRCH, které si k rozhodnutí vyhradí

 

 

§ 7

Výbor ČSRCH

(1)   Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČSRCH

(2)   Výbor ČSRCH má nejméně 3 členy. Počet členů musí být lichý. Svolává jej předseda, místopředseda nebo jiný písemně pověřený člen výboru.

(3)   Výbor tvoří předseda,  místopředseda,  vědecký sekretář, pokladník a ostatní členové.

(4)   Funkce ve výboru jsou čestné a neplacené.

(5)   Výbor ČSRCH má zejména tyto úkoly:

(a)    připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními,

(b)   svolává zasedání shromáždění členů,

(c)    pravidelně informuje své členy o své činnosti a závažných usneseních prostřednictvím „Dopisu členům”, odborného časopisu, případně přímou korespondencí,

(d)   pravidelně informuje  předsednictvo ČLSJEP o činnosti ČSRCH,

(e)    řeší otázky související s hospodařením ČSRCH,

(f)    vede dokumentaci o své činnosti,

(g)    zpracovává zprávu o činnosti,

(6)   Výbor ČSRCH má zejména tato oprávnění:

a)      volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého skekretáře a pokladníka, případně další funkcionáře,

b)      delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných orgánů ČLS JEP a opravňovat je jednat v jejich rámci jménem ČSRCH

c)      vysílat zástupce do poradních orgánů, komisí a různých řízení, týkajících se problematiky oboru R-Ch

d)      rozhodovat o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění ČSRCH a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládat ke schválení nejbližšímu shromáždění členů,

e)      vytvářet další poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů,

f)       rozhodovat o vzniku nového členství a předkládat návrhy shromáždění členů na zrušení dosavadního členství,

g)      rozhodovat o výši členského příspěvku ČSRCH a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů,

h)      rozhodovat o korespondenčním způsobu voleb do orgánů ČSRCH uvedených v §5 odst.b) a c) Stanov ČSRCH a zabezpečovat jejich organizaci

i)        vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČSRCH

 

 

 

§ 8

Revizní komise ČSRCH

 

(1)   Revizní komise je kontrolním orgánem ČSRCH

(2)   Revizní komise ČSRCH má nejméně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.

(3)   Revizní komise ČSRCH má zejména tyto úkoly:

a)      kontroluje činnost členů a orgánů ČSRCH

b)      nejméně jednou do roka vypracovává revizní zprávu

(4) Revizní komise ČSRCH má zejména tato oprávnění:

a)      účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů ČSRCH dle svého uvážení,

b)      pozastavit rozhodnutí výboru ČSRCH, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo stanovami či vnitřními předpisy ČSRCH a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru ČSRCH k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné

(4)   Revizní komise ČSRCH je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů ČSRCH podle § 6 odst.(3) Stanov

 

§ 9

Formy členství

 

Členství v ČSRCH je řádné a čestné.

 

§ 10

Řádné členství

 

(1)   Řádným členem ČSRCH může být pouze člen ČLS JEP který souhlasí s posláním a cíli  ČSRCH a zaváže se přispívat k jejich plnění.

(2)   O přijetí za člena ČSRCH rozhoduje výbor ČSRCH na základě přihlášky. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti.

(3)   Řádným členem ČSRCH může být i právnická osoba. Výši členského příspěvku při žádosti o členství právnické osoby individuálně projedná se žadatelem a stanoví výbor společnosti.

(4)   Řádné členství v ČSRCH zaniká:

a)      úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby

b)      vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení tohoto prohlášení

c)      zánikem ČSRCH, pokud nemá tato odborná společnost nástupce

d)      zrušením, zejména pro neplnění členských povinností. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti. Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku ČLS JEP o více než 12 měsíců, může o zrušení členství rozhodnout předsednictvo ČLS JEP po projednání s výborem ČSRCH, jestliže člen byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem předsednictvem ČLS JEP písemně upozorněn.

 

§ 11

Práva řádného člena

 

Každý řádný člen ČSRCH má tato práva:

 

a)      účastnit se činnosti ČSRCH

b)      volit zástupce do orgánů ČSRCH a sám být do nich volen

c)      být informován o činnosti ČSRCH a jeho nižších organizačních složek

d)      obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na volené orgány ČSRCH, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti.

e)      Využívat pomoci a podpory ČSRCH a jejích organizačních složek v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČSRCH.

 

§ 12

Povinnosti řádného člena

 

(1)   Každý řádný člen ČSRCH je povinen:

a)      dodržovat stanovy a předpisy ČSRCH a jeho nadřízené organizační složky ČLS JEP

b)      přispívat k naplňování poslání a cílů ČSRCH

c)      poskytovat orgánům a funkcionářům ČSRCH potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČSRCH

d)      řádně a v termínu platit členské příspěvky

e)      vykonávat řádně svěřené funkce

(2)   Členové ČSRCH, zejména osoby vykonávající funkce v orgánech ČSRCH nesmějí jednat v rozporu se zájmy ČSRCH. Dojde-li ke střetu zájmů při výkonu funkce, není osoba vykonávající funkci oprávněna za ČSRCH jednat. Při porušení této zásady je výbor ČSRCH oprávněn rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, v závažných případech o zrušení členství v ČSRCH. Zrušení členství potvrzuje nejbližší shromáždění členů.Návrh na odvolání z funkce ve výše uvedené situaci může vyjít i od revizní komise ČSRCH.

 

§ 13

Čestné členství, čestní funkce

 

(1)   Čestným členem ČSRCH se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru A-R nebo ČSRCH.

(2)   Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČSRCH může být taková osoba pověřena výkonem čestné funkce v ČSRCH.

 

§ 14

Zánik ČSRCH

 

(1)   ČSRCH zaniká

a)      dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím

b)      rozhodnutím o zrušení, je-li činnost ČSRCH v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li odborná či jiná činnost ČSRCH dobré jméno ČLS JEP nebo její jiné organizační složky nebo je-li činnost ČSRCH v rozporu s posláním nebo cíli ČLSP, případně z jiných vážných důvodů (viz Stanovy ČLS JEP ,  §23, odst.1 písm. b.)

(2)   O zániku ČSRCH rozhoduje předsednictvo ČLS JEP v případě uvedeném v §12, odst.4 d) Stanov.

(3)   Při zániku ČSRCH určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která spolu se sekretariátem ČLS JEP dořeší majetkové záležitosti.

 

Jednací řád ČSRCH - se řídí Jednacím řádem ČLS JEP, který upravuje jednání shromáždění členů, výboru a revizní komise – § 1 odst.(2) čl. a) Jednacího řádu ČLS JEP ze dne 31.1.2003.

 

Volební řád ČSRCH - se řídí Volebním řádem ČLS JEP, který upravuje volby do stálých a pracovních funkcí v ČLS JEP včetně  jejích organizačních složek – § 2 Volebního řádu ČLS JEP ze dne 31.1.2003

 

Zpracováno na základě Stanov, Jednacího řádu a Volebního řádu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v Úplném znění předpisů ke dni 21.7. 2003

 

V Praze 14.12.2010

MUDr M.Toběrný  Předseda přípravného výboru  ČSRCH