Česká společnost robotické chirurgie (ČSRCH) je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.

Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP je dobrovolnou, odborně vědeckou organizací.

Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné osoby zabývající se robotickou chirurgii, případně činností s oborem robotické chirurgie související. Činnost členů společnosti je organizována jako zájmová a neplacená.

Společnost rozvíjí svoji činnost jako multidisciplinární platforma  mezi odbornostmi využívajícími ve své praxi robotické operační či asistenční systémy, včetně diagnostických a navigačních technologií.

 

Cíle České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP:

 

  1. Rozvoj edukační činnosti a vytváření standardů a guidelines robotické chirurgie napříč odbornostmi
  2. Navázání užší spolupráce s odbornými společnostmi ČLSJEP v oborech využívajících robotická zařízení
  3. Prosazování  ČSRCH jako zcela relevantního partnera pro poskytování informací o robotické chirurgii pro jednání s MZd, pojišťovnami, ČLK a ostatními odbornými i mediálními subjekty
  4. Podpora koordinace činnosti Center robotické chirurgie a vytváření podkladů pro jednání s plátci zdravotní péče s cílem optimalizace spektra výkonů a jejich úhrad a zefektivnění koncepce využívání robotických systémů
  5. Organizování výročních celostátních konferencí a workshopů s důrazem na nové trendy, technologie, předávání zkušeností a prezentaci robotických technologií
  6. Vytváření úzkých vazeb na zahraniční odborné společnosti stejného zaměření
  7. Provozování informačního portálu na webových stránkách pro lékaře i pacienty

 

Budete-li mít zájem podílet se na činnosti společnosti, můžete se stát jejími členy.  Přihlášky k vyplnění (zde)